Klik hier voor nieuwe projecten

Missie & Visie & Strategie

Doelstelling

Het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord door het opzetten, ontwikkelen, uitbouwen en waarborgen van een internationaal gezaghebbend Marien, Maritiem en Milieutechnologisch kenniscluster in - en vanuit Den Helder via de lijnen Onderzoek, Onderwijs, Ondernemerschap en Overheid.

Missie

Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig welzijn van flora, fauna en mens door het ondersteunen van de mariene- en maritieme industrie, de kennisinstituten en de onderwijsinstellingen.

Visie

De Maritime Campus Netherlands gaat dit doel bereiken, vanuit het samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheidsinstellingen. Kenniscirculatie in de meest ruime zin van het woord waardoor de regio blijvend wordt versterkt in termen van werkgelegenheid en aantrekkingskracht voor hoogopgeleiden, waardoor er een gezonde economische basis in dit aantrekkelijke leefgebied ontstaat. De uitgangspunten die individueel maar met name in combinatie met elkaar een groot en positief verschil zullen maken ten opzichte van andere initiatieven, zijn:

 • technische vooruitstrevendheid → open innovatie, nieuwe producten en - technieken
 • ecologische verantwoordelijkheid → stabilisatie en verbetering van de kwaliteit van het klimaat, de lucht, het water, de flora & - het bestaan & welzijn van de fauna en de mens
 • economische rentabiliteit → werkgelegenheid, kennisverbetering & (onafhankelijke) energievoorziening
 

Strategie

MCN gaat dit bereiken vanuit het samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden, door:

 1. Het creëren van een (inter)nationale open innovatieve omgeving door middel van zowel fysieke- als digitale trefpunten en platforms ten behoeve van ontwikkelaars, aanbieders en gebruikers van kennis, technologie en faciliteiten met als kerngebieden Marien, Maritiem en Milieu.
 2. Het identificeren, interesseren, aantrekken en verbinden van (nieuwe) partijen en projecten die hier zowel een individueel belang bij kunnen hebben, als ook een toegevoegde waarde leveren aan het bereiken van de doelen van het samenwerkingsverband.
 3. Het benoemen, organiseren en uitvoeren van programma’s en projecten door middel van het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling - als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.
 4. Het verkrijgen van financiële middelen of middelen in natura (manuren, faciliteiten etc) ten behoeve van het functioneren en uitbouwen van het Samenwerkingsverband en de Stichting in het algemeen en het uitvoeren van de benoemde projecten in het bijzonder.
 5. Het internationaal ‘op de kaart zetten’ van de Maritime Campus Netherlands o.a. door middel van het organiseren van – en participeren in bijeenkomsten, het verschaffen van informatie en het organiseren en uitvoeren van zowel de interne- als externe communicatie.
 6. Het identificeren en samenvoegen van diverse bestaande (versnipperde) initatieven en daar de dubbelslagen uit halen en de gaten ertussen vullen.
 7. Het opstarten van nieuwe – en het verbeteren bestaande opleidingen.

 

Wat we doen

Ontwikkeling en Realisatie

Ontwikkeling en realisatie van de doelen van het samenwerkingsverband gebeurt door:

 • Het creëren van een (inter)nationale open innovatieve omgeving door middel van zowel fysieke- als digitale trefpunten en platforms ten behoeve van ontwikkelaars, aanbieders en gebruikers van kennis, technologie en faciliteiten met als kerngebieden Marien, Maritiem en Milieu.
 • Het benoemen, organiseren en uitvoeren van projecten door middel van het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling - als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.
 • Het identificeren en aantrekken van partijen en projecten die hier zowel een individueel belang bij kunnen hebben, als ook een toegevoegde waarde leveren aan het bereiken van de doelen van het samenwerkingsverband.
 • Het internationaal ‘op de kaart zetten’ van de Maritime Campus Netherlands o.a. door middel van het organiseren van – en participeren in bijeenkomsten, het verschaffen van informatie en het organiseren en uitvoeren van zowel de interne- als externe communicatie.
 • Het samenvoegen van kennis, kunde en ervaring en als zodanig samenwerken op de gebieden van technische innovatie, ecologie en economische rentabiliteit
 • Het identificeren en in kaart brengen van bestaande en nieuwe initiatieven die passen binnen de doelstellingen van het samenwerkingsverband en die zich zowel binnen als buiten het samenwerkings verband bevinden, ten einde ‘dubbele’ initiatieven bij elkaar te brengen of (deels) te stoppen en mogelijke hiaten aan - of in te vullen door het opzetten van nieuwe projecten.
 • Het verkrijgen van financiële middelen of middelen in natura (manuren, faciliteiten etc) ten behoeve van het functioneren en uitbouwen van het samenwerkings verband in het algemeen en het uitvoeren van de benoemde projecten in het bijzonder.
 • Het opstarten van nieuwe – en het verbeteren bestaande opleidingen.

 

Ter verwezenlijking van de doelen van het samenwerkingsverband is op 14 juli 2009 de Stichting Energy Port opgericht, die zal zorgdragen voor een duurzame en succesvolle uitvoering van de doelstelling(en) van het samenwerkingsverband.